fbpx

ETAPY PROJEKTOWANIA PRZYŁĄCZA

1. Pierwszym krokiem jest zebranie materiałów wyjściowych do zaprojektowania przyłącza wodociągowego. W tym celu zlecamy geodecie wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 (w przypadku zespołu obiektów budowlanych) lub 1:500 (w przypadku pojedynczej działki budowlanej)
– w przypadku budowy nowego rurociągu aktualizację mapy zasadniczej,
– w przypadku remontu rurociągu wektoryzację mapy zasadniczej lub mapę zasadniczą w postaci rastrowej
Warto również zapoznać się z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

2. Kolejnym krokiem jest wystąpienie do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o  podanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej.
Wniosek może złożyć właściciel nieruchomości lub osoba upoważniona np. projektant instalacji sanitarnych.  Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy w ulicy przy której budujemy dom istnieje publiczna sieć wodociągowa w pierwszej kolejności powinniśmy wystąpić o opinię podłączenia do sieci wodociągowej.

W warunkach technicznych Zakład określa miejsce włączenia do sieci, materiał i średnicę sieci wodociągowej oraz materiał z którego należy wykonać przyłącze wodociągowe.

3. Po otrzymaniu warunków technicznych możemy zlecić wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego. Projekt może wykonać uprawniony projektant instalacji sanitarnych z uprawnieniami budowlanymi do projektowania sieci, urządzeń i instalacji wodociągowych oraz aktualną przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Projekt techniczny przyłącza powinien zawierać:

  • część opisową:

– opis techniczny,
– aktualne warunki techniczne wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
– aktualną opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
– określony stan prawny na trasie projektowanego uzbrojenia oraz oraz określony stan prawny działki Klienta,
– niezbędne uzgodnienia z właścicielami działek, po których jest projektowane przyłącze.

  • część rysunkową:

– mapę zasadniczą z zaznaczoną kolorem trasą przyłącza wody,
– rzut piwnic (przyziemia) lub rysunek studni wodomierzowej z lokalizacją podejścia wodomierzowego,
– profil przyłącza wodociągowego,
– rysunki szczegółowe wymagane stopniem skomplikowania projektu przyłącza.

Podstawowe zadania i obowiązki projektanta instalacji sanitarnych:

a) Na postawie wydanych warunków technicznych określenie miejsca włączenia przyłącza do sieci wodociągowej w ulicy.

b) Na podstawie projektu architektonicznego domu ustalenie lokalizacji zestawu wodomierzowego w budynku.

c) Wyznaczenie trasy przyłącza zachowując wymagane odległości od pozostałej infrastruktury podziemnej,

d) Określenie stanu prawnego po trasie projektowanego przyłącza (wykonanie zestawienia działek po których przebiega przyłącze),

e) Wystąpienie do Zarządu Geodezji w Starostwie Powiatowym o udostępnienie uproszczonych wypisów z ewidencji gruntów do celów informacyjnych.

Zawarte są w nim następujące informacje: dane właściciela/władającego/dzierżawcy, identyfikator działki, klasa gleboznawcza gruntu, nazwa województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej, numer jednostki rejestrowej, numer Księgi Wieczystej, numer rejestru zabytków, obręb, arkusz mapy, numer działki, opis położenia działek ewidencyjnych, pole powierzchni działek ewidencyjnych, powierzchnia użytku gruntowego.

e) Uzgodnienie ze wszystkimi właścicielami nieruchomości (działki) przebieg przyłącza i zgodę na roboty budowlane,

f) Ustalenie liczby i rodzaju przyborów sanitarnych w budynku. Wykonanie obliczeń hydraulicznych. Obliczenie zapotrzebowanie na wodę dla rozpatrywanego budynku,

g) Określenie średnicy przyłącza dla danego przepływu, dobranie średnicy wodomierza głównego oraz zaworu zwrotnego antyskażeniowego,

h) Wykonanie profilu przyłącza wodociągowego,

i) Wrysowanie schematu węzła wodomierzowego w piwnicy lub innym pomieszczeniu, gdzie będzie zlokalizowany wodomierz,
j) Wykonanie opisu technicznego.

k) Uzgodnienie trasy przyłącza w ZUDP (Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

l) Uzgodnienie projektu technicznego budowy przyłącza w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) w danym mieście, w którym staramy się o przyłączenie do sieci.

WSZYSTKIE PODPUNKTY OD A DO L POWINIEN WYKONAĆ PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH. INWESTOR POWINIEN WYSTĄPIĆ O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH I WYKONAĆ MAPĘ DO CELÓW PROJEKTOWYCH. OCZYWIŚCIE UZYSKANIE WARUNKÓW I WYKONANIE MAPY MOŻEMY RÓWNIEŻ ZLECIĆ PROJEKTANTOWI.

JEDNAK OKREŚLENIE STANU PRAWNEGO, UZYSKANIE OPINII ZUDP I INNYCH UZGODNIENIEŃ Z GESTORAMI POWINIEN WYKONAĆ UPRAWNIONY PROJEKTANT.

montaz_nawiertki_na_rurze_PVC

Montaż_nawiertki_na_rurze_PVC

ETAPY BUDOWY PRZYŁĄCZA

4. Zgodnie z Prawem Budowlanym obowiązującym w Polsce budowa przyłącza wodociągowego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, Prawa budowlanego wymaga:

A. Zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

lub

B. Sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ponieważ sporządzenie planu sytuacyjnego jest częścią projektu technicznego wykonywanego przez uprawnionego projektanta, zgłoszenie jest czynnością zbędną.

5. Jeżeli budowa przyłącza wiąże się z zajęciem drogi, musimy uzgodnić zajęcie części drogi w Zarządzie Dróg i Transportu.
6. Przed przystąpieniem do budowy należy zgłosić zamiar budowy przyłącza wodociągowego w Miejskim Zakładzie Komunalnym.
7. Kolejnym krokiem jest wybór firmy wykonawczej posiadającej uprawnienia do realizacji robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

8. Na tym etapie warto również wybrać geodetę, który wykona nam inwentaryzację podwykonawczą.

Opaska do nawiercania

Opaska do nawiercenia na sieci wodociągowej

9. Przedostatnim etapem budowy przyłącza jest wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Gotowe przyłącze w stanie odkrytym należy zgłosić do ZWiK w celu dokonania odbioru technicznego. Gotową dokumentację powykonawczą dostarczamy do ZWiK.

Włączenie przyłącza wodociągowego do sieci publicznej

Włączenie przyłącza wodociągowego do sieci publicznej

10. Ostatnim etapem jest podpisanie z ZWiK umowy na dostawę wody.