fbpx

ETAPY PROJEKTOWANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

1.  Pierwszym krokiem jest zebranie materiałów wyjściowych do zaprojektowania przyłącza kanalizacyjnego (kanalizacji sanitarnej). :
a) mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:1000 lub 1:500
– w przypadku budowy nowego rurociągu aktualizacja mapy zasadniczej,
– w przypadku remontu rurociągu wektoryzacja mapy zasadniczej lub mapa zasadnicza w postaci rastrowej
b) zebranie informacji o istniejącym i projektowanym uzbrojeniu podziemnym
2. Wystąpić z wnioskiem o podanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Wniosek może złożyć właściciel nieruchomości lub osoba upoważniona, biuro projektowe.
3. Na podstawie projektu architektonicznego domu i instalacji dokonać wybory miejsca podłączenia przykanalika do głównego kanału sanitarnego w ulicy.
4. Ustalić miejsce wyprowadzenia ścieków sanitarnych z budynku.
5. Wyznaczyć trasę przykanalika zachowując wymagane odległości od pozostałej infrastruktury podziemnej.
6. Ustalić liczbę i rodzaj przyborów sanitarnych. Obliczyć sumy wypływów ścieków ze wszystkich przyborów sanitarnych.
7. Dobrać średnicę przykanalika, wyznaczyć jego spadek oraz rzędne początkowe i końcowe.
8. Wykonać obliczenia hydrauliczne.
9. Uzgodnić trasę przykanalika w ZUDP (Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).
10. Skompletować projekt techniczny.
11. Uzgodnić projekt techniczny budowy przyłącza w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) w danym mieście, w którym staramy się o przyłączenie do sieci.

ETAPY BUDOWY PRZYŁĄCZA
12. Jeżeli budowa przyłącza wiąże się z zajęciem drogi, musimy uzgodnić zajęcie fragmentu drogi w Zarządzie Dróg i Transportu.

13. Zgodnie z Prawem Budowlanym obowiązującym w Polsce budowa przyłącza wodociągowego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, Prawa budowlanego wymaga:

A. Zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

lub

B. Sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ponieważ sporządzenie planu sytuacyjnego jest częścią projektu technicznego wykonywanego przez uprawnionego projektanta, zgłoszenie jest czynnością zbędną.
16. Kolejnym krokiem jest wybór firmy wykonawczej posiadającej uprawnienia do realizacji robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
15. Przed budową należy powiadomić ZWiK o rozpoczęciu robót budowlanych.

16. Przedostatnim etapem budowy przyłącza jest wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Gotowe przyłącze w stanie odkrytym należy zgłosić do ZWiK w celu dokonania odbioru technicznego. Gotową dokumentację powykonawczą dostarczamy do ZWiK.

Przyłacza kanalizacyjne odprowadzające ścieki z poszczególnych elementów sanitarnych (fot. S. Wolny)

Przyłacza kanalizacyjne odprowadzające ścieki z poszczególnych elementów sanitarnych (fot. S. Wolny)

17. Ostatnim etapem jest podpisanie z ZWiK umowy o odprowadzanie ścieków.
Jeżeli właściciel zaopatrywany jest w wodę z tego samego ZWiK należy spisać umowę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków sanitarnych.